Zmiana klimatu zaczyna się od nas.
Wybierz KOMTECH i dołącz do walki o planetę

Kontakt do biura

biuro@komtech.net.pl

Telefon

+48 18 443-70-17

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH WYPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest KOMTECH Piotr Martuszewski z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Tartacznej 9, 33-300 Nowy Sącz
NIP: 734-002-52-73, Regon 490456424

Projekt bez tytułu (43)
Projekt bez tytułu (44)

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest KOMTECH Piotr Martuszewski.
  z siedzibą w Nowym Sączu 33-300 przy ulicy Tartaczna 9.
  NIP: 7340025273  REGON: 490456424
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest:
  a) niezbędne do zawarcia i wykonania umowy w celu sprzedaży i realizacji zamówionej usługi
  horyzontalnego przewiertu sterowanego, dokonania płatności, realizacji procesu reklamacji
  wykonanej usługi oraz prawidłowej obsługi Klienta i obsługi jego zgłoszeń na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  b) niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze takich
  jak przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  c) konieczne w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych
  roszczeń oraz w celach analitycznych, statystycznych i archiwalnych na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Dane osobowe w razie konieczności mogą być przekazane firmom windykacyjnym, kancelariom
  prawnym, firmom księgowym i audytorskim, ubezpieczycielowi oraz podmiotom uprawnionym
  do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Administrator nie zamierza
  przekazywać danych osobowych poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 3.
  Z chwilą zakończenia świadczenia usług dane będą przechowywane do momentu przedawnienia
  roszczeń lub wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługuje prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przeniesienia swoich
  danych osobowych,
  b) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Informujemy, że nie ma ustawowego obowiązku podania swoich danych osobowych. Padanie danych
  jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy usługi. Konsekwencją niepodania swoich danych
  osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy i świadczenia usługi.
 7. Informujemy również, że dane osobowe nie podlegają automatycznemu profilowaniu w celach
  realizacji usług reklamowych i marketingowych oraz nie dokonujemy zautomatyzowanego
  podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 8. Spółka jako Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych takich
  jak pochodzenie rasowe czy etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe,
  przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne lub dotyczące zdrowia,
  seksualności i orientacji seksualnej ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących
  oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 9. Jako Administrator dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
  i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
  utratą, zamianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
  obowiązującymi przepisami. Więcej informacji na temat sposobu realizacji praw określonych w pkt. 9
  można uzyskać kontaktując się z nami w sposób określony w pkt. 2.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

W celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy

W celach informacyjnych i marketingowych, wyłącznie na podstawie zgody zgodnie z treścią udzielonej zgody

W celu zatrudniania pracowników

W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE:

Przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

Na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa

W przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez osobę której dane dotyczą zgody.

ŚWIATOWEJ KLASY TECHNOLOGIE

Poznaj lidera branży z energii odnawialnej, eko-energetyki oraz pasywnych procesów energetycznych w budownictwie przemysłowym i mieszkalnym